ÚPLNÁ PRAVIDLA

SPOTŘEBITELSKÉ

SOUTĚŽE

Vyhrajte elektokoloběžku PROTECO

1. Pořadatelem soutěže je:

TARA LOGISTIC s.r.o.

IČO:28607881

Se sídlem v Poličná 234 75701 Poličná

Zapsaná v OR vedená u Krajského soudu v Ostravě C 34432

2. Termín a místo soutěže 

Soutěž bude probíhat v období od 1. 2. 2021 00:00:01 hodin do 15.5. 6. 2021 23:59:59 hodin (dále jen „doba konání“) na území České republiky (dále jen „místo konání“ soutěže).

3. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele a organizátora soutěže, jakož i osoby blízké pořadateli a organizátorovi nebo ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“).

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případěže bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů čškody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případěžpořadatel či organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravůči pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.

4. Princip a podmínky soutěže

Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem (tj. na jednu účtenku) výrobků celkové minimální hodnotě 3000,Kč vč. DPH zakoupeného v kterémkoli soutěžním období uvedeném čl. 2 těchto pravidel soutěže (tj. od 2.1. 2021 do 15. 5. 2021).Za tento soutěžní nákup obdrží účastník od prodávajícího daňový doklad, resp. účtenku, prostřednictvím níž zapojen do soutěže (dále jen „soutěžní účtenka“).

5. Výhry v soutěži

Do soutěže je vložena elektrokoleběžka PROTECO v hodnotě 10000Kč

V případě, že nebude možné veškeré výhry rozdělit mezi výherce z jakéhokoliv důvodu (v souladu s těmito pravidly nebo právními předpisy), nerozdané výhry propadají pořadatelům, kteří jsou oprávněni rozhodnout o jejich dalším užití.

Předání výher se uskuteční následovně:
Výhry budou organizátorem soutěže předány výhercům prostřednictvím přepravní služby na adresu výherce uvedenou v rámci výherní registrace nejpozději do 30 dnů od ukončení této soutěže.

Pořadatel ani organizátor soutěže nenese odpovědnost za případné nedoručení výher z důvodů

spočívajících na straně přepravní služby.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána nebo zaslána. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani organizátor soutěže žádnou zodpovědnost.

Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.

6. Vyhodnocení soutěže – losování

Výherci budou určeni losováním.

Výherci výher budou losováni organizátorem soutěže 30.5.2021

Losování proběhne za přítomnosti zástupce pořadatelů a z každého losování bude učiněn písemný zápis.

Jeden soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně, vždy s novou účtenkou a nákupem v celkové minimální hodnotě 3000 Kč.

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v této soutěži a poskytnutím výše uvedených údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email) dává účastník akce souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávaly pořadatel a agentury tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení

– e-mail, telefonní číslo účastníka
Účelem je zprocesování soutěže a umožnění vylosování a předání výhry a informování zákazníka o dalších nabídkách a výrobcích pořadatele v budoucnu. Pořadatel i agentura mohou zpracovávat a použít osobní údaje účastníků pro účely této akce a pro poskytování dalších nabídek a informací o svých výrobcích, reklamních nabídkách po dobu 4 let.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět.. Zpětvzetí souhlasu je provedeno formou zaslání emailu nebo dopisu do sídla pořadatele, kterým jsou buď sídlo společnosti, nebo email


Účastník má dále tato práva ve vztahu ke svým osobním údajům a pořadateli:
• vzít shora udělený souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po pořadateli a agentuře informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat kopii těchto údajů,
• žádat po pořadateli a agentuře výmaz svých osobních údajů v rozsahu, který není v rozporu se zákonnými povinnostmi identifikace platby uloženými pořadateli a agentuře v ZDP a/nebo ZU
• na přenositelnost osobních údajů
• respektive podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo se obrátit na soud

8. Závěrečná ustanovení

Pořadatel, resp. organizátor se souhlasem pořadatele, si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené́ znění́ pravidel uvedené́ na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Je možné také využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Pro účely této soutěže zřídil pořadatel info e-mail info@tara.cz

V Poličné, dne 20.1. 2021

Nasledujte nás na Facebooku